Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

 

 

STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA VEĽKÉ KAPUŠANYUčebné osnovy predmetuCHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT


Študijný odbor:

4210 6 00

 

agropodnikanie
Odborné zameranie:

13

  alternatívne poľnohospodárstvo
 

11

  agroturistikaDenné štúdium absolventov základnej školy


1. Charakteristika predmetu

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať základné poznatky a vedomosti z oblasti chovu hospodárskych zvierat. Rozsah učebných celkov v 2. ročníku je zameraný na všeobecné základy živočíšnej výroby, výživy a kŕmenia a anatómie orgánových sústav užšie súvisiacich s úžitkovou produkciou. V 3. a 4. ročníku učebné celky rozdelené podľa druhov hospodárskych zvierat sa zameriavajú na charakteristiku druhu a jednotlivých plemien, na reprodukciu, odchov a chov kategórií, ustajnenie, ošetrovanie a základnú charakteristiku úžitkovej produkcie. Predmet svojim obsahom umožňuje vytvárať základný súbor odborných vedomostí. V učebných osnovách niektoré vybrané tematické celky budú žiaci osvojovať v rámci projektových úloh.
Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ rozpracuje konkrétne ciele a obsah predmetu v tematickom pláne s prihliadnutím na podmienky školy a regiónu a takto upravený tematický plán posúdi a odsúhlasí predmetová komisia na škole. Základnú koncepciu však treba dodržať, aby sa nenarušila celková charakteristika a rozsah odborných poznatkov, ako aj medzi predmetové vzťahy.


2. Rozpis učiva

3. ročník
(2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičení
spolu 58 hodín, z toho 29 hodín cvičení)

Teória

Počet hodín

       

1.

  Chov hovädzieho dobytka

24

     
    1.1.   Pôvod a plemená hovädzieho dobytka – projektová úloha  
    1.2.   Plemenárska práca v chove hovädzieho dobytka  
    1.3.   Plemenitba v chove hovädzieho dobytka  
    1.4.   Odchov teliat  
    1.5.   Odchov jalovíc a býčkov  
    1.6.   Chov dojníc – projektová úloha  
    1.7.   Zásady výživy hovädzieho dobytka  
    1.8.   Úžitková produkcia chovu hovädzieho dobytka  
           
2.  

Chov ošípaných

17
           
    2.1.   Pôvod a plemená ošípaných  
    2.2.   Plemenárska práca v chove ošípaných  
    2.3.   Plemenitba ošípaných  
    2.4.   Chov prasníc a odchov prasiat – projektová úloha  
    2.5.   Odchov mladých prasničiek a kančekov  
    2.6.   Ustajnenie a ošetrovanie ošípaných  
    2.7.   Zásady výživy a kŕmenia ošípaných  
    2.8.   Úžitková produkcia chovu ošípaných  
       
3.  

Chov oviec

14
           
    3.1,   Význam a perspektíva chovu oviec  
    3.2.   Základy vlnoznalectva  
    3.3.   Pôvod a plemená oviec – projektová úloha  
    3.4.   Plemenárska práca a plemenitba oviec  
    3.5.   Chov bahníc a odchov jahniat  
    3.6.   Ošetrovanie a ustajnenie oviec  
    3.7.   Zásady výživy a kŕmenia oviec  
    3.8.   Úžitková produkcia chovu oviec  
           
4.   Chov kôz 3
           
    4.1.   Význam, vývoj a perspektíva chovu kôz  
    4.2.   Pôvod a plemená kôz  
    4.3.   Plemenitba kôz a odchov kozliat  
    4.4.   Úžitková produkcia chovu kôz  
           
   

Cvičenia

29
           
    1.   Plemená a plemenitba v chove hospodárskych zvierat  
    2.   Evidencia, výpočet krmných dní a prírastku  
    3.   Ustajnenie hovädzieho dobytka  
    4.   Plemená a plemenitba v chove ošípaných  
    5.   Ustajnenie a kŕmenie ošípaných  
    6.   Plemená a plemenitba oviec  
    7.   Ustajnenie a ošetrovanie oviec  
    8.   Chov kôz, ustajnenie a ošetrovanie  
    9.   Hodnotenie krmív  
    10.   Hodnotenie surového kravského mlieka